آزمون هوشمند حسابرسی داخلی

آزمون هوشمند حسابرسی داخلی

با اجرای حسابرسی منطبق بر استانداردهای بین المللی حسابرسی، برای سازمان خود ارزش آفرینی کنید...

چه چیزی شاهبوف را خاص می کند؟

سامانه شاهبوف منطبق با استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی طراحی شده است.