ویدئوها

ویدئو های شاهبوف

با اجرای حسابرسی منطبق بر استانداردهای بین المللی حسابرسی، برای سازمان خود ارزش آفرینی کنید...

ویدئو معرفی
سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف

در واقع به‌نوعی سیستم کنترلی گفته می‌شود که مدیران سازمان و شرکت‌ها را برای آگاهی از کیفیت هزینه‌ها، عملیات مالی و همچنین وضعیت مالی شرکت و دارایی‌های آن یاری می‌دهد.

ویدئو بخش های مختف
سامانه حسابرسی داخلی شاهبوف