مبحث : بررسی مستمر مستقل و بی طرف

برقراری حکمرانی هوش مصنوعی تنها گام اول است. بررسی درستی کارکرد آن و امکان بهبود در طول زمان ضروری است. اگر چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی ارزیابی نشود، حتی می‌تواند خطر تأثیرات منفی ناشی از نتایج ناخواسته هوش مصنوعی را افزایش دهد. داشتن یک سیستم حاکمیت هوش مصنوعی بدون اینکه بدانیم آیا درست عمل می کند یا خیر می‌تواند باعث ایجاد حس کاذب اعتماد به نفس، کاهش هوشیاری و آمادگی شود  
اهداف حسابرسی ممکن است شامل کارایی و کارآمدی سیستم هوش مصنوعی، قابلیت اطمینان استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم و انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا باشد. حسابرسان داخلی کلید ارزیابی بی طرفانه حاکمیت هوش مصنوعی هستند، در حالی که با استقلال از توسعه دهندگان و کاربران سیستم های هوش مصنوعی از تضاد منافع اجتناب می کنند.