۲-منصفانه و فراگیر

اصول انصاف و شمولیت (فراگیر) با حقوق اساسی بشر مرتبط است. سیستم‌های هوش مصنوعی باید همه را بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب، ناتوانی و گرایش جنسی توانمند کنند. حسابرسان باید به دنبال شواهدی باشند که نشان دهد چارچوب حاکمیت هوش مصنوعیتضمین می کند که استفاده سازمان از هوش مصنوعی این حقوق را نقض نمی کند.
قرار دادن چنین فرآیندهایی مستلزم آن است که توسعه دهندگان داده های مورد استفاده برای آموزش سیستم جهت تصمیم گیری و پیش بینی از منظر تعصبات و سوگیری های بالقوه آزمایش و اصلاح کنند. حسابرسان می‌توانند بررسی کنند که آیا توسعه‌دهندگان، سیستم را با داده‌هایی آموزش می‌دهند که ویژگی‌های کل جامعه را به‌جای زیرمجموعه‌ای از جامعه نشان می‌دهد یا خیر (نماینده کل جامعه باشد). آنها باید تعیین کند که آیا تیم های توسعه دهنده تنوع مناسبی را برای اطمینان از اینکه نظرات و دیدگاه های متفاوت در نظر گرفته می شوند یا خیر لحاظ می کنند. به عنوان مثال، آموزش یک سیستم هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از یک گروه نژادی یا درآمدی می‌تواند منجر به نتایج مغرضانه برای سایر افراد جامعه شود.