نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

داده های ساخت یافته

از لحاظ تاریخی، اکثر داده‌های ذخیره شده در سازمان‌ها در پایگاه‌های داده رابطه‌ای – یا حتی سلسله مراتبی یا فایل مسطح – ساختار یافته و نگهداری می‌شوند. داده های ساختاریافته سازماندهی شده است و امکان پرس و جوهای تکرارپذیر را فراهم می کند، زیرا بسیاری از داده ها در جداول رابطه ای نگهداری می شوند . کنترل داده های ساختاریافته به دلیل مالکیت تعریف شده و راه حل های پایگاه داده پشتیبانی شده توسط فروشنده، اغلب آسان تر از داده های بدون ساختار است.