نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

دپارتمان داده

به طور کلی، سازمان باید یک دپارتمان داده با یک مدیر ارشد داده ایجاد کند که سیاست ها و استانداردهایی را با لحاظ الزامات کسب و کار برای پیاده سازی پروتکل های حاکمیت داده تنظیم می کند. این دپارتمان باید یک کمیته حاکمیت داده را رهبری کند که در آن تصمیمات کلیدی و مسائل مربوط به حاکمیت داده توسط کمیته بررسی و تایید شود. برخی ملاحظات:

  • می توان از یک حامی اجرایی برای افزایش اعتبار و قابلیت برنامه استفاده کرد.
  • حامی اجرایی می‌تواند مطمئن شود که افراد و منابع برای اجرای اصول اولیه تخصیص داده شده‌اند

باید صاحبان داده که درک خوبی از عناصر  داده ای دارند در کارگروه ها برای حل مسائل و نگرانی های داده ای  مشارکت کنند. صاحبان داده همچنین می توانند با سایر صاحبان داده ها برای اجرای استانداردهای داده به روز کار کنند. این گروه ها باید به کمیته حاکمیت داده که نظارت را بر عهده دارد گزارش دهند.

سازمان های کوچکتر باید بدانندکه لزوماً به یک دپارتمان داده جداگانه نیازی نیست. این مسئولیت ها را می توان به روش های مختلفی انجام داد. نکته کلیدی این است که مطمئن شوید فردی در شرکت وجود دارد که این مسائل را درک می کند و می تواند بدون هیچ تضاد منافعی آنها را به مدیریت ارشد گزارش کند.