نتیجه
حاکمیت داده می تواند یک حوزه ریسک بزرگ برای سازمان هارا پوشش می دهد و ممکن است تا حد زیادی توسط حسابرسان داخلی رسیدگی نشده باشد. با این حال، افزایش فعلی در مقررات، جریمه‌ها، و قرار گرفتن در معرض ریسک شهرت، آن را به حوزه‌ای حیاتی برای حسابرسان داخلی تبدیل می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن تحت پوشش قرار دهند

مخزن داده ها

اولین گام به سمت یک برنامه حاکمیت داده قوی، ایجاد مخزنی است که به سادگی گزارشی از مهم ترین دارایی های داده سازمان بدهد. حسابرسی داخلی باید فرآیند ایجاد و نگهداری مخزن داده را ارزیابی کند. برخی از فعالیت های مربوط به ایجاد مخزن داده ها عبارتند از:
■ نقشه برداری داده ها چه داده هایی را در جه نقاطی جمع آوری و ذخیره می کنید؟
■ دسته بندی داده ها راهنمایی که داده ها را از طریق مقیاس هایی مانند اهمیت داده، بودن، ارزش وسایر عوامل. رتبه بندی می کند